15 جمله که خانوم ها را عصبانی میکند Top 10 farsi

Share
Embed

Comments • 274

 • Hallina Nadeem
  Hallina Nadeem 9 days ago

  يك حرف مرد ها بسيار بدم بيايد كه همه شان اين حرف را ميزنند من زن ديگر ميكيرم

 • R 1Ta
  R 1Ta 10 days ago

  من به نمایندگی از طرف همه آقایونی که مثل خودم ناخواسته با این موارد باعث عصبانیت خانمها شدن حرفی ندارم بجز اینکه بگم
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  به تخمم

 • Besir Moamhdi
  Besir Moamhdi 19 days ago

  بابا نتر سیم ایتوری هم نست بستگی با ریشه اون زن هم داره زنی که پدر مادر انسانی داشتباشه خودشم انسان خوبی در میاد

 • Tina Kheyr Khah
  Tina Kheyr Khah 19 days ago

  من یکی میزنم تو دهن اش هر کی باشه 🤣🤣🤣🤣

 • Hamdili tv
  Hamdili tv 24 days ago

  یعنی این که با زن هیچ حرفی نزنی 😂

 • Shukr Amin
  Shukr Amin 3 months ago

  از این حرف هات معلوم می‌شود که زن ها را خر فکر کردی

 • Balal Rezai
  Balal Rezai 3 months ago

  This is bullshit

 • salahuddin sajadi
  salahuddin sajadi 4 months ago

  تمامی غذا را خوردی 🤣🤣🤣🤣

 • علیرضا حیدری

  مردها ۱۵ تا جمله اعصاب خوردکن دارن ولی
  زنها ۱۵ هزارتا جمله اعصاب خوردکن بلدن عه

 • GHARIB
  GHARIB 4 months ago

  *باز هم خنده های شیطانی من هوهو هاهاها هاها ها آ ععع*

 • GHARIB
  GHARIB 4 months ago

  *هاهاها دمت گرم دارم برای همکارای خانمم! دیوونشون میکنم حس خوبیع*

 • Bilal Tanha
  Bilal Tanha 4 months ago

  عالی بود ولی لطفا درباره اعصابت مرد ها هم ویدیو بساز.

 • h. g.ir93
  h. g.ir93 4 months ago

  عالی

 • mansoor mesbah
  mansoor mesbah 5 months ago +1

  چی بگوییم پس چیزی به گفتن نماند 🤔🤔🤔😅

 • Asal Mirza
  Asal Mirza 5 months ago

  اون top 10 سر مارو برد ۵ تا عکس اضافه کرد
  این کصشعر ۷۰۰۰۰ سال سر مارو برد ۱ ثانیه اضافه نکرد بوزغولاق پفیوز

 • Arif Hazara
  Arif Hazara 5 months ago

  لهجه ات عالیه

 • Hamid Jan
  Hamid Jan 5 months ago +1

  مردم بى عقل از اين ويديو كپى ميكند و عمل ميكند
  مرد كه از خانه بيرون با همه مردم كلنجار ميره كه يك زندگى ارام براي فاميل درست كند و خسته برگرده خانه و زن هم نيق نيق بزنه كه اين ندارم و تو به نگاه نكردى و و و !!!!

 • narges afshar
  narges afshar 5 months ago

  خوب 😅😅😅😅

 • aseman Afg
  aseman Afg 5 months ago +1

  به نظر من اونقدراهم درست نبود

 • mahdi byr
  mahdi byr 5 months ago +1

  یعنیییی خخخخخخ

 • حمید عابدی
  حمید عابدی 5 months ago +1

  آخ گفتی

 • Pop Corn
  Pop Corn 5 months ago +1

  همش از سر کمبود زن هاست دیگه

 • Morteza Karimi
  Morteza Karimi 5 months ago

  من که خداروشکر زن ندارم😂😂😂😉😉😉

 • Arsya ferim
  Arsya ferim 5 months ago +1

  👌👌زیبا ممنون

 • Rebecca Cheshmaki
  Rebecca Cheshmaki 5 months ago

  1. درسته
  2. تقریبا, نه کاملا
  3.نمیدونم
  4. یک جورهایی درسته
  5. کاملا, مخصوصا که خودش خیلی بیشتر خورده باشه
  7.
  8. میدونم
  9. از ته دل درسته
  10.
  11.
  12.
  13
  14.
  1

 • free life
  free life 5 months ago

  عالی بود مرسی خوش صدا

 • Belqis Ishaqzai
  Belqis Ishaqzai 6 months ago +1

  به نظرم مردان وزنان بخاطر یک زندگی خوب یکی دیگر را درک کنند واز کلمات نیش آور خود داری نمایند تا بتوانند برای اولاد هایشان والدین خوب و الگوی خوب باشند در زندگی گذشت کاری خوب است

 • Parisa S
  Parisa S 6 months ago +1

  از همه بدتر اینه ک(نسبت به سنت خوب مانده ای)😠

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi 6 months ago +1

  زن خوب کہ ھمہ یی زن ھا خوب میباشند حور میباشند در آن جھان ولی مدر بد اخلاق دوست شیطان ابلیس میباشد، کہ اکثریت مردان خراب و بداخلاق میباشند برای ھمین زن خوب بہ آسانی پیدا میشود ولی مرد خوب تنھا شوھر زن خوش طالی میشود چون 80% مردان خراب پوپنک زدہ میباشد

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi 6 months ago +1

  و مردی کہ فکر میکند کہ زن حق پشرفت را ندارند، برای آن باید گفت کہ او خودش حق پیشرفت را ندارد برای ھمین ھر قدر کہ خودش را پیشرفتہ بداند ھمانقدر در واقعت پس رفتہ میباشد، و لعنت خدا( ج) بالایش میناشد

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi 6 months ago

  بہ نظر من و بہ تجربہ یی من ھمہء زن ھا این طور نیستند، برای ھمین، اگر تو از این غلت فھمی بیرون شوی کہ ھمہ یی خانم ھا این طور ھستند خوب خواھد بود، اولش من بہ این چیز ھای کہ در این ویدیو گفتی عصبانی نمشوم، ولی ھا اگر کسی چون چند زن را دیدہ کہ با این چیز ھای عادی عصبانی میشود برای ھمین ھمہ زن ھا را این طور بداند و فکر کند کہ ھمہ زن ھا را با چشم بستہ میشناسد پس غلت ھستند، چون ھمہ یی مردان یک طور یک رقم بودہ میتواند ولی ھمہ یی زن ھا یک رقم ھیچ ھم نیستند، برای ھمین این ویدیو یت بیمعنا ھست، و ھمہ شما مردان بیعل خدا( ج) زدہ کہ فکر میکنید کہ زن ھا را میشناسید پس غلت ھستید و قزاوت بی جا را نکنید ،و ھا کسانی کی زن را سگ میدانند پس بداند کہ سگ تنا برای مرد میتوان گفت چون مردان خوی و خواص سگ را دارند

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi 6 months ago

  و تو لودہ احمق کہ میگویی کہ بالای زن خود زلم خات کردی و این طور خات کردی و آنطور خات کردی، خدا( ج) زن شیشک برایت بدھد کہ ھرہ روزہ پدری پدرکلانت را برایت بیادت بیاورد، روز و شوت را برباد کند، اسلاً تو ارزش عروسی ھمرای حوان وحشی رادادی چون خودت یک حیوان ھستی، اسلاً ھم ارزش یک انسان را نداری، بد اخلاق خو ھستی نامخدا،بد شکل و حوان چھرہ ھم ھستی این را بہ چشم بستہ میتونم گفتہ چون خدا( ج) انسان مثل تو را کہ از روح بد شکل باشد اصلاً چھرہء زیبا نمیدھد

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi 6 months ago

  ھمہء خانہ را برھم شما مردان ھر روز میکنید و باز کہ خواھر یا مادر و زن تان چیزی بگوید شما مثل خر غوصہ میکنید کہ وای بانیمارا، و اگر زن کمی خانہ را چتل باند باز چیغ تان بہ آسمان میرسد کہ زنکہ چرا خانہ چتل ھست، خودت کہ چتل کردی باز چرا زنت پاک کند ؟ پیغمبر کہ پیغبر صلی اللہ بود بالای خانم خود غوصہ نیکرد بالای اینقدر چیز ھای خورد خو ھرگز نمیکرد پس شما چی ھستید کہ عمر میکنید کہ شنکہ چرا دیگ نکردی، چرا خانہ راپاک نہ کردی، ھیچ ھم حق عمر کردن بالای زن را ندارید

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi 6 months ago

  ھر قدر کہ یک زن کوشش کند کہ با یک مرد با ادب رویہ کند ھمان قدر شما مدران بی ادب کوشش میکنید کہ خشم و غوصہء ما را بر سر بزنید، باز ھم بہ جای کہ معزرت بخواھید زنان را متھم میدانید و تمام گناہ تان را بالای زن میندازید. بی عقلی دیگر چہ را میگوید؟

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi 6 months ago

  اسلام شونیدی کہ اخلاق را از بی ادبان یاد بگیرید؟ برای ھمین ما زن ھا کوشش میکنیم کہ اخلاق را از شما مردان بی ادب یاد بگیریم

 • Shkulla Hadi
  Shkulla Hadi 6 months ago

  اسلاً ھم زات مردان بی عقل ھست، برای ھمین ھیچ ھم زن ھا زا نیشناسند، کہ خوب میدانند کہ مقام زن در مقابل خدا( ج) و در قلب رسول اکرم صلی اللہ چی ھست بازھم بی احترامی یی زن را میکنند، کہ دوزخ بروند ھر آن مرد کہ ھوستی و بی ادب در مقابل زن باشد

 • javad feizian
  javad feizian 6 months ago

  خیلی خوش صدایی عزیز موفق باشی

 • Reza Naseri
  Reza Naseri 6 months ago +1

  مهم ترین جمله فرموش کردی‌ نکنه باز پریود شدی

 • Mahdi
  Mahdi 6 months ago

  بجای ابن مزخرفات که هیج ارزشی ندارن یه مقدار مطالب علمی و دانستنی بزارید بابا

 • S Amini
  S Amini 6 months ago

  مه خودم مردُم ولی ازجمله آخر که
  (مهم نیست) متنفرم.
  😡😡

 • dariaei rankin
  dariaei rankin 6 months ago

  عالی

 • هادی میرزاجانی

  همون بهتر که اصلا با زنها حرف نزنیم.والاه اینجور که شما میگی انگار زنها روانی هستن.این که نمیشه

 • م مرجان
  م مرجان 6 months ago +1

  این حرف هایی که گفتی هیچ کدام منو اعصبانی نمیکنه فقط الکی فش دادن و کتک زدن منو اذیت میکنه

 • Mina Moslemi
  Mina Moslemi 6 months ago +1

  این کار زنانه نیست!!!😑😠😡😤

 • رامین سهرابی

  ای ببا پس بگو نباید به زنان نگاه کرد بهتره که😬😬

 • freem asonryy
  freem asonryy 6 months ago

  :666:

 • gorg kink
  gorg kink 6 months ago

  کسشره

 • abbas ahmadiii
  abbas ahmadiii 7 months ago

  اگه ببینم همسری از دست من عصبانی شه با گیوتین کلشو میکنم

 • farzane seyed saeedi
  farzane seyed saeedi 7 months ago +1

  یکی از بدترین جمله ها اینه که بگن عزیزم من مزاحم خوشبختی ات نمی شم ... طرف بعد از گفتن این جمله خودش رو بکشه دختره باهاش ازدواج نمی کنه ... از من گفتن

  • reza jam
   reza jam 6 months ago

   farzane seyed saeedi .سلام.آفرین🤗🤗🤗

 • ali. norozi
  ali. norozi 7 months ago

  آخرباید چ بگیم به این زنها پس اصلا نباید حرف زد زنهارا

 • Ali Majidian
  Ali Majidian 7 months ago

  مواردی که گفتید بیشتر مربوط به زن های فمینیست است. اما زن های مذهبی ( از هر دینی) به تفاوت و حتی برتری مرد به زن اذعان دارند

 • Lin Kuei
  Lin Kuei 7 months ago

  شما میگی زنا برداشت بدی میکنن پس مشکل از اوناست برن خودشونو درست کنن چقد لوس و حال بهم زنن زنایی که اینطورین من تا حالا تو ایران با این مدلیش برخورد نداشتم وقتی یکی ارووم نیست وقتی بش میگی ارووم باش یعنی احساسش برات مهمه نمیخای استرس داشته باشه و یا ناراحت باشه میخای ارووم باشه حتی این دعوت به ارامش تو یوگا و روانشاناسی هم هست همچین زنایی رو باید با لگد از زندگیت پرت کنی تو تیمارستان که از حرف خوب برداشت بد میکنن و زندگیت رو همچین زنی نابود میکنه

 • MACAN BAND Exo Bts
  MACAN BAND Exo Bts 7 months ago

  شماره ی 8 منو خیلی عصبانی میکند

 • Arsin Ahmad Seir
  Arsin Ahmad Seir 7 months ago

  چی وحشتناک من بیشتر این جملات را استفاده میکنم همینه ناراحت میشه😂

 • Shahab Shariat
  Shahab Shariat 7 months ago

  دوستان این ویدیو منو یاد عبید زاکانی انداخت! ازش پرسیدن زن چگونه موجودیه؟ پاسخ داد موجود غریبیه!!!
  چون او را بگا..... تو را عاشق شود و چون او را عاشق شوی تو را بگا... واقعا دمت گرم عبید جون ...... اینم جواب ۱۵ جمله شما :) :) :)

 • Sahar Afg
  Sahar Afg 7 months ago

  عالی

 • Adela Banazai
  Adela Banazai 7 months ago

  ذيادترى مردها اشتباهات ميكند بجاييكه معذرت بخواهد خودرا بيتفاوت جلو ميدهد

 • Mustafa zahid
  Mustafa zahid 7 months ago

  واقعیت است بزگترین بدبختی در کشورما این است که شتباه خود را نمیبنم بالای شخص مقابل قهر شده وخود را عالی نشان میتم اما خانم ها بسیار قلب بزگ داند و مهربان هستن تحمل میکند بخاطر عزت ابروی خود و فامیل خود فقط از صبر کار میکردند 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • sia
  sia 7 months ago

  زیاد موافق نیستم با بعضی هاش اگه درست با ادب و احترام هر حرفی رو جای مناسبش استفاده کنی ....

 • Mr nameless
  Mr nameless 7 months ago

  😄😄😄 خانم ها چقدر حساس هستند

 • Roya afg
  Roya afg 7 months ago +11

  از کلمه آرام باش متنفررررم

  • sayd Hossen Hossaini
   sayd Hossen Hossaini 2 months ago

   آرام باش خانم تو چقدر چاقی

  • ERI
   ERI 2 months ago

   خونسردی خود را حفظش کن آرام باش 😂😂

  • علیرضا حیدری
   علیرضا حیدری 4 months ago

   Roya afg
   آروم باش

  • GHARIB
   GHARIB 4 months ago

   Roya afg
   اروم باش

  • Bilal Tanha
   Bilal Tanha 4 months ago

   خوب آرام نباش خوبه😂😂😂

 • Stocking ***
  Stocking *** 7 months ago

  جمله ٬ میشه به من پول بدی٬ هم زنا رو عصبانی میکنه

 • khan Rahimi
  khan Rahimi 7 months ago +2

  چی خوب است آدم ها قبل از عروسی این راز ها را بداند
  دست تان درد نکند جناب عمر تان عمر نوح باد

 • MJ HUNT
  MJ HUNT 7 months ago +4

  سینگل باش و پادشاهی کن

  • Hamid Jan
   Hamid Jan 5 months ago

   mohammad jafari
   اَي زمانى مجردى اين پيام شما را ميديدم

 • amir afghan
  amir afghan 7 months ago +1

  خوب مستقیم بگو که نوکری زنها را بکنیم 😲😲😲

 • Ali Switzerland
  Ali Switzerland 7 months ago

  ولا مردا دیگه مشکلاتش کم بود که این را هم اضافه کردید، به زنها بهانه ندهید😂😕

 • babak ahmadi
  babak ahmadi 7 months ago +7

  خانم ها اخه ادم هستن که اعصاب داشته باشن😂

  • SARA r
   SARA r 5 months ago +1

   😒😞

  • Masi Dani
   Masi Dani 5 months ago

   معلومه که آدم نیستن،چون خانوما فرشته هستن و از اونجایی که شما مردا عقلتون قد پشگله این رو نمیفهمید۰

  • Narges Hashemi
   Narges Hashemi 5 months ago +1

   babak ahmadi هرهرهر خندیدم دگه چی بابی

 • Nesar Ebrahimi
  Nesar Ebrahimi 7 months ago +2

  اینای که شما گفتین نگید زنان عصبانی میشن خوب دیگه حرفی نمی مونه بین مان فقط عشقم زندگیم نفسم میمونه و اینا هم زیاد تکراری میشن

 • zahra mousavi
  zahra mousavi 7 months ago

  Khodayaaaa aaaaliiiiii bud .kasi k ino mige faqat az cheshmam miofte wa be zodi tarkesh mikonam

 • reza 1397rich
  reza 1397rich 7 months ago

  دختر ها موجوداتی احساسی و کم عقل هستن
  دختر ها مثل گل میمونن باید بو کنیم اونها رو

 • davoud ajami
  davoud ajami 7 months ago

  ,n)7

 • Asan Feizi
  Asan Feizi 7 months ago

  پس بگو مرد باید لال باشد؟ کون لقشان، خواهر کوسته ها همینجوری دهن همه را زدن حالا بازم لی لی به بالاش بذارم؟ کون لقش هرچی بخوام میگم، تو سر ش هم میزنم...

 • Morataza Hussain Zada
  Morataza Hussain Zada 7 months ago +1

  میشه بگید که چرا بعضی اوقات گردن آدما درد می کند؟؟؟

 • بنی نایس
  بنی نایس 7 months ago +3

  هرچی بیشتر به زنا ازادی بدین بارم کمشونه شما شبهه باکلاسا باعت میشین روزی برسه که حتی رای دادن واسه مردا قدقن بشه وفقط زنا رای بدن وکلا جای مردوزن عوص بشه

 • Golriz Abbasi
  Golriz Abbasi 7 months ago +3

  این یه جمله هم هست “ دوباره شروع شد”

 • Khabib Hussaini
  Khabib Hussaini 7 months ago +1

  یک و خلص بگو همرای خانم ها هرگز گپ نزنید

 • Khalil Rahimi
  Khalil Rahimi 7 months ago +3

  داداش یا این ویدئو مارا زن ذلیل میسازی 😂😂

 • BloodRaper Meraj_VMT
  BloodRaper Meraj_VMT 7 months ago +2

  وقتی یکی عصبانیه تو اروم و خون سرت و ساکت باش تا اون وحشی اروم شه بعد اون دیگه تو وحشی شو اون گوش بده دوتا وحشی شروع به دعوا کرد قضیه میره به طلاق پس یکی ساکت باش اون یکی جر بخوره 😂😂😂بعد توهم جر بخور تا اون گوش بده

  • reza 1397rich
   reza 1397rich 6 months ago

   Meraj Si چاره اش حال دادن هست

 • 0000 000
  0000 000 7 months ago +1

  به زودی همه رو تست میکنم

 • Ali Tak
  Ali Tak 7 months ago +1

  خخخخخخ هی بابا باز چی بگم

 • fatime h
  fatime h 7 months ago +4

  از این حــــرف متنفرم واقعا ' این کار زنانه نیست' 😡😡😒😒😞😥

 • Ali Shirzad
  Ali Shirzad 7 months ago +1

  😂😂😂

 • Ghaznawi Nikmohammad
  Ghaznawi Nikmohammad 7 months ago +1

  یعنی که چاپلوسی کنیم

 • Herati Boy
  Herati Boy 7 months ago

  جالب نبود

 • elyas sarwary
  elyas sarwary 7 months ago +1

  اینطور خانمها که اینطوری ناراحت میشن نمیتونند نوکر آدم هم بشند، چه برسه آدم همکلام بشه با این تیپ خانمها، خانم سربزیر و خوب تاج سر شوهرش و ملکه شوهرش است، شوهرش عبادتش میکنه، اما این تیپ خانمها بی ارزشند

 • Zahra Hakimi
  Zahra Hakimi 7 months ago

  دوستان هر که حرفی این ویدئو را گوش کند حتما ضررش زیاد است چی بدیش چی خوبیش

 • Zahra Hakimi
  Zahra Hakimi 7 months ago +1

  همش مزخرف

 • Zahra Hakimi
  Zahra Hakimi 7 months ago +1

  هیچ کدوم تون حرف زدنه هم که بلد نیستید شما میخاهید با این فیلم زندگی نکنید این یک فیلم است

 • Sara Hsn
  Sara Hsn 7 months ago +3

  کافیه بگین هرجور راحتی😂

 • Shabane Feizi
  Shabane Feizi 7 months ago +1

  به نظر من که خودم یه دخترم فقط دوتا حقیقت داشت 1چیکار داری ؟2مهم نی همین بقیش چرت و پرته

 • Nansi Nafas
  Nansi Nafas 7 months ago +2

  اعصاب مردان رو چطوری میشه بهم ریخت اینو بگو لطفاااا،،،،

  • reza jam
   reza jam 6 months ago

   Nansi Nafas سلام. به بی ادبها توجه نکن

  • Nansi Nafas
   Nansi Nafas 6 months ago

   reza 1396 من اهلش نیستم به مادرت بگو حالشونو جا بیاره

  • reza 1397rich
   reza 1397rich 6 months ago

   Nansi Nafas اگه میخوای اعصاب مردها رو بهم بریزی بهش قول بده بهش حال میدی ولی لحظه آخر ضدحال بزن بهش

 • Abdulrahman Salizada
  Abdulrahman Salizada 7 months ago +1

  بیدون این گپ ها هم خوصصا ده اروپاه زنها امر میکنه ومرد ها چشم گفته انجام میدهد

 • abdolrahman sheikheh
  abdolrahman sheikheh 7 months ago +1

  با این حساب اصن حرف نزنیم خیلی بهتره

 • A.ganjei E
  A.ganjei E 7 months ago +5

  خانمها فرشته های خوب خدا هستند .خدایی ما مردا تنبل هستیم واین زنان هستند که دنیار را اداره میکنند وما مردان فقط .....🚮

 • Hawa Noorzad
  Hawa Noorzad 7 months ago +1

  برعکس ویدیو را لطفا کارهایی که مردان را عصبانی میکند.

 • Sorena Parak
  Sorena Parak 7 months ago +1

  اين چرت و پرت مربوط به جامعه و فرهنگ ايالات متحد آمريكاست و بس.
  در ايران اين خبرها نيست
  ايران فقط:
  يا ابوالفضل
  يا قران
  من بميرم
  نوكرتم
  ...

 • رضا فتحی کارشناس اجرا

  جملات کمتر توضیح بدین بهتره . واسه 5 تا جمله نیم ساعت کلیپ درست میکنین.

 • Sara parsa
  Sara parsa 7 months ago +1

  واقعا حرفهای ناراحت کنندست مسلمه آدم ناراحت میشه مخصوصا اون تیکه کلام (که حداقل من هرگز ،)کلا خودخواهی طرف و میرسونه

  • reza jam
   reza jam 7 months ago

   Sara Ariya .سلام

 • zafar herati
  zafar herati 7 months ago +1

  محترم
  بنظر من با این جملات شما خانمها را اصلآ درجه نمی دهید
  برعکس ایشان را حیوانات وحشی معرفی میفرمایید
  زن و شوهر شریک زندګی هم استند
  اګر قرار باشد نه چیزی برایش بګی و نه هم عیوبش را برایش بازګو کنید
  پس چه لازم زن بګیری
  بل
  بقول آخوندها همان سیقه چند دقیقه ای بهتر است

 • Shiri Zakhmi
  Shiri Zakhmi 7 months ago +2

  Wrong...... What make her the most angry when you lie to her. Example just because you want get inside her pants and you tell her how hot and beautiful she is, and then after you got all the golden yummy stuff, and then you leave her like a lost monkey then she will be angry at all men in the world. Don't lie to her, she will be all yours!!!!