رقص قطغنی دختران پنجشیری افغانی

Share
Embed
  • Published on Aug 12, 2019

Comments • 2

  • Nasrat omar
    Nasrat omar 16 hours ago

    ای خوارایت است مادر ته کس کنم

  • RaYeEs asad puzghor

    ای آمو خواهر مادر دروغگوی را